Apereo Central Authentication Service (CAS)

https://earnest.cineca.org/uxmr/ 9e7007d3-a773-496b-a8a8-b158f1b17710_ZXlKaGJHY2lPaUpJVXpVeE1pSjkuUGp3eGZSK0dwZEhQenVXdUdtNUdwL0h0SS9nVmVSaXEzamZjUTZyYW1vYWorQ2JQLzBPRXJJb2VGbWpHeTd3NVcvWkIwcTZaRUpZWU45SzBMK2xjb1ZVbkRzT2FjZm9zVFI2R0RKZUtCbjVuY2dPTHhRSkVmSm1DRXVhaDBqTFlsOVR1bDNBaVg4emtDVjJsRVI5SXBJMFJMdzRYSEJrckVMc25rUStMWmp6SksyUHBaMUZwcXdhSEwwR3V0a1ROTUw0amd4VDJRMzU3MFJCeFMrbjlxVWE3YURxNGduRXExay9wL1lDUUZScXJwU2VIemJoUk5DTUJTWW82d3kwamRRai82QzV6dEc1L3VSVW5BTy9FUmhiTEN0NmtZbFlCWk1vNnNVc0dFbkZubHZ0bmZmcGZIb0NmZjBORWZGS0JpUjNNM0RRNVNFTmZkL1RtNGFJbDcyUjltWEdDb1hQWVZXeGp0bTg0K1p4eUVrYkg0akZrN2NRZy9GNnl6akxTZWljZVphNGFvWEJrczJXY0loM1hpZjF4UHJrWFpxd1Z4ZzdsdG1oMzZoY1F4TjBVQkhqNmxuby91WHdQR3JGVnRiajhXV2p4WWxFbDJSN0xtWEd3TWdtRi9pY2xTdHpFVlZCZlExSkJrRkV1YUhoWll2aWkrMGxqd01aaDVsemQ2RkFZRElHSDVKVmdCS29HR3lENHdIdm0vbEFxWXdab2tqWnRwcTVqZjlYclFGT1FGSUpaME1XeUhkbjNFNVB0VnFNclVYK0FiSy9vdm11eDFOYnBsUURKcHgwL3FLUU9EZVR3N2ZwNzlxUU5KV05ENTR2ODgyanFqTTBCWVFGUjUvYVE5VXhVVDR6bFFNNVdCdE5xVEVneTVSVk5CM1Y4U0Mwc1dlaDNsV2VadTRhN2YxSzVWK1FoMXN1VFZpUm4wYk1WRnlCTndQeTh6ZUc0R3ZJbVBxK0xLdUthVUI2dlNsbkZnNnRBOTl5OGMybEZrRGpzMjNFOW5mMHg5dWFhelk3U0V6UXQxaG02Q0laNGg1eUIxYVRlbzhXall1cmdBQU5uZmRFYWcxSEkvK0txMHRMbnB6NEw2T3cyNU5MdTBXUE12WHZaanBLZzE0eHlKbTJOZjFGeWpnWGYyTWNrMHNvQ1ZqK2JlZ2N0cHVmd0V2S1I5U0JDR1NTUjU2V21DdjdZY2xUa2pPSnY0WWJBeWZCN2o3VFlYZWJZZGxSZk44T3liSjl1RWxMUHJWWDQxbzJIbmF5YlZiVktGWVhLUi9NQTRvZjBLanZzSnJ3WkNEdkpBQURSUlZKNnVITHhzYVpXTHBFbmhtWEg2ZVVQMHpZVmE1aDFITUZRWUJqTit1b0pmaEdHK3A5SzRDWHhhclJPQkVxZWlmWUxtVFdKUUVUaWpjTUFFbDExUFhaQmVvT05HdnF1R09RL2tzTXIvaUtodUh2YUpkMXlxYUtYeXB2anNHL0xBK3pYRmNzNnVWSG1tSFFtVUhlMFRNTzMvZ2Z0d2lOQWNScWREd3krN2VMay9XdXZyODUyKzJFejRHa1dDbnV6cS9KdVJYZ205NW45cHBEdnlxak44MExYd0RtWTlBeHFOWGtNaVdOYjJOSnVrUDlWSHJjSWdvNXRlQXJ3ZTA0U3hLN1lBMGdmdGFWdWF4dVNXbWpjUXRmclFlNnh6QTY5ZzBXNkhlR3JlSnBNenBSZlhnU0FqL21UOWFDcXh2b3hTbWhNUTdiVms3K3JKR0VBdEpWTFl1dWxzamFVNEt2bVZTTTlBYXE5cmhOYzYzRk9zaE5iTGZKZVdFbFZqZlhRV0NuS2lwOE4xSUs0R2dhSkhNQ2ZFTUVkSGRtZm13V3VzaVV6czFBU1ZJSG1meFVHaURzTmN1WTdFSjQ1VjE4TmsvdVNrR0FMMmY3WGIwelcyMFNDTWJkbThkQTNoYVZlTG53bm1CR2xWTDhOTzY5b0M4NSs0aVdCQXpET01qTEV0K2kvamlYWFN5d0NrN3hDWFEvVVppbWRJK1NwRFdHNGZkaTNVcjVFenR3dnBCSlBDcWR1MlBhZmZuOGdEam9haXRCRHpXYzVBMXhDNXpHUkJoZWdKcUFRa3o5RVozdHk5UHZCSXVXMURsVGw2SkhFc21ob1FOdFE1Mkg1VUxKdnpZdHRNaC9WNHV5VUEveHN0Rnk2Wml2ZVRubVR3MFpXQzQ4SE9vQUp0Rmpwd1lwWU9SWVJobHZPTmZ2Uk44QzQzdHI1cTBudjdGcmlSS1VGQnJpOGJmb28wRFJoalFvM1BFT1ZGTWd6dXJWWVM3TXFTZGluTnlZbTNwdkRLcS9ncEZ3TTdOSTNnZ0UzM3RkVG9qUjViMnFNQlFwZ0hpN1Q4RlEycEF6bEpFR01NUTVhRkl1ZUNLSU9UWHlGYmpPc0RCMlpoUlJHNENzdmtyTjR4SVNSWDAzdE1ETldIYmMzYmJmR21GMHpENmlBMnN5T2ZGb05LT1MwVVVWc1dpdG5zdzVVTGdyRk56YWVyQnNtNEhZTEJETFIyZnhBc251bHNoOTh5cWFsRllQbnQ5bWUwcThRVnNIMVpKUmlCVlZFSzgzQVRXVUc2cHdQNUlsZHIxelQzQTB2cmE3aVY3QmQ1aEVoZit1cmRDVFIwdGZPWUF3anROTk1yeXRNZ0xueG9nc2tWaG1YUW0zVzg5TnRocGtEc2NNVjZTdVNLYkdhRk93RjF0VkhBSU16Q242YVpGaVp0eTFkbzRwOUVnK0xtTWtNaFVKVFVQZE1SSjYrTTY0bDRCdTM3SnFPSFFOMmhmSmlzUjVOYzA3VUhyRFdGdHFya3NudlkrUndsODJJU0RJT250WnRoWEk4TWh0eTJLMWYxNm1vOHlRNWE5VEtNUXErOWF1RGVpU0JjM1BOM0pzMHZ3dTlZTk0ySThvRUZVaGw5REFIc28xUDdpb1lGOHdjRTY1UXhPcGJEOGxGNHkzbU8yTHVPMGxkZis4YUlpZys5OUpkUHVqYlcrZllLUzRvSG81ZjNoalc4QzdOdDJsb28zU2lzL29DNTJuQS9idngrbmZpWldydGEzK3JWVENzMXdKUW5VeWh1R2twUCtPeFllTUNkNnJ1S2hHbjBsdysxWG1LVFdkekRiZE4rcjNqOEYvRGhWbWhQVEpwRkdlZjlIRnVvbThRaWlhUm9IN0YvSEtidmt1NDZ3TENaMDRoZmZpYWZ0MmFXZ2NBVTdaWDhhU1ZDaHE3WDBzWXljbjlkYWhrUFdyNXgrcmVrMnN6dXZFYnhkODlxWnh5aVd2YVUwajM4NTlWci9DcVVuRUhSY1E1c2pPNFh1R3E0TTFqMkpKeU1yUmFROVVCdkEwK2V3bmNLVW5RWEMzbkt6aW9pV2hHcmR6VE8yRU9KZlJJR3Q4UjFxZWJkYUI2NkNpUHlON1kvNnRRN0hvNGlGb081VmhSM1NYbnJtcFl3M3YwbXBTMmsxdGkvVUUxT2MrcTlpTjFrNUZZNm84Q2tMQm9TOVhBT2xkUkhZQURSQVVLV1lsU1IyQmpFWTdlN2JQd09MRzJjY3g5ZkpKSkN0VSsvR1B5WTVtTytFY1cxRGpmY2hKV0dBcjQyc01MWGtTSmF5WWx4S1VDSUhGNllJYzl4N3JSOGNXcmZFTllhVzY2cXVTTWc4SjNUOEY3V05KMWt5TlgwbmRUWGJLM2hJWmcxdng0dm5WcXRSZ0Q0WGU2V1l5bjlYZmxoaUM5eHN3L05ybGdvMVV6NGI1RktBbmhwdXJBb20wNm9mZHhlbk5WajFLeUZpWlMyVjFjVWRHN1VNSzIrMk02NStNWE9JQmFrb1FLa2loR29nVkZ6ZlY0L3V6Q0V4VTBVY0RVQi9IdkFObmU3TFluTU5mcnhVdz0ua0NpSE9LaXlpS2M4Tkd4ajFVVmZ3VUdaOXRoazdwVC1OaGVTeHUzZlRSWFJOU2ZNUFRwRlVrZ1BsNUdNaTJxQ2h4REFaV1ZKbXdOc29qWks4bkJfYmc=