Apereo Central Authentication Service (CAS)

https://ripo.cineca.it/ripo/index.php 8a343588-ae4a-4998-b37b-7262f106ce47_ZXlKaGJHY2lPaUpJVXpVeE1pSjkuaXFZMGxZK0xESEJEN05EcFdzTEE3R0hmRS90Z3RXNWtBN0JObGRRcEJtZk9WUmdMNVRFdXkzMmM5SG1hdkIybTFzUVhoaHBiZG1mSFYzcnpCKzBGMzYzS09LTGNMTkR5T1l4VVNvWlEvVVBLOXA5bjV2ZWxFSlllMWx5R09ZbldRdldTbTkzTWZSWDI1ZkJ1R2tMSzZJTlY3U0xSa1Y4NGxTa0FBUnNGUVh6YkwweTgzMlpuclhOeTN0alNKZUFORGRQSzZORXJKY3VaSzJ2ODFTS1V2aU9DV0gxT05rV0Jlc2tvWVFDQnh5dDBjbVJuWDlHQitLdmpvZEVieXlDMjJ1ajdKQ3NNUkZZQUlzOXgraWFnT3pWRUJuTmhkY0hpUi93YnhlN080UkNmcld4SXpCRlQ5ZllLdVR1VVZNRVV5VUxqSXhtUVhJOEdPU3YvYXlJVmJuVzJ0bFhQVkxnbmI5NHNncTlwMHJUZWVsOVVmaGFxTWp4cFBoTTFiM1Uwdi9rRG16VGJGWmJJSXlHeWZyME4wMXVmN0NtSTg5TGNKZU5BV2pocXhESDBYVDEzSlRtZHRaSFJZSXAxWENwSmJSbElkNHo2NHhrU2lUZnRGbjFhWHkrOGJUTFlJVDBVZ1hvb0YyS1hDNHh1ZTVmeGtqeVNybk1oVmRLN2tMdHEvOFZXeG9BbExzOU9zNC80MVZyVGZvMFM0U0xENi9HNis2T2srdUU5ZnQvam1SYTdiSGE3MjFSUC9rMGk4N2NtYmxxaytheEdUdWp6dDVMZURJdkVwNWV3YWN5VFI3N0F2L1V6MFJiaXBXdnFraVJmL1BmWGlEcFNmYVpGOWZ3eTlvWEdEK2FPcnhtbGU5OWtrSTR2eWlPRmsrTE5URDBQS1lkNHhvMCtKWTRJRkJNV3N0cDBPNG8wQXA4dVBSNUhsTnhJRDkrYVVNbkk4TW1TNDB2enlFMW5BaUREVkJGemd1NlJQb0pRcXpLU1Qwald1azJnbmUwMng3VWJXeUZlR0l0ZFk1eFNsWlJ2ejZiODFVdlhOcTVlNWdSVUptY3d0Z1JSaVJXTkE3Ui9kUlRqSzVzUHFadXJlSHBzTi95WENWVy9NS1ZLY3p0WEZha3N2Tk9KODJKRVU3dUdBT282dzRzS2ZNcjZSVGIyZEpQSmFvSUwwTDFCRXA2UWVYaEVJRjlYOXZNZHFPamdJYWZQa1laR0R2VTFQZlNsM3Z5SmlyanBUaUZHVmZwVjhXZFpBdzVwakFaNnR5N1NvYkk2eWd4WDBhd0JGZWJDdEU0NGhjejNmT0VrTUVrdXB4QVNFN2JmRTBFek12aEV3RnNtZ0dNb00zUjAxNUVkTFRnanB0dmNqRWZDTWRvOVoyMVpSclliNGxOR01KNUhDMG5FWHNZRUJCS2RSdXVkWGVZVWRxV0tXSS83S1h1NUNZMVBoUUlkcG5FTDY5NFJZRTg3bWJydUFHYjFUSnhoT2lqdEJRQUlOcFRjZURqbFhNR1JiblN5NnQwNnJyQllQcDdYc2ZQc21kaGJkMGc2cWhJcWFvbk1LRFNFZEJRWXk3YXpkcW8ycThkcFpsR0YzTjdBd2M1T0NpMXl1eUdLVFByZmFacTdqMWl1ZmcycTl3NDhybVdGVnkzb0M3UUxOOWZVQWlVTENIYjNPSm0yYlJYQ1J6UWd6Q2VBTFp6andORzJvY1FmUEFMUWJGQjlRU1ZXTXk1TDI5TzlQVzR5YVBqcXRMQVBuRWZmcmNpM09KZ0RjdnRacDVsSlB6b2lqU24vbldjSE81WG1udkpKY0hQMldJUzRmSXgwa05pQTNtWGJpRGpuT3E2b1RWTEY3Sm5Qa0FvMzdzaSswTlMzYXhrbG91M21TdndnZWVJbWk4OXhaQjBHbWFHNDVTYXZpQUcrZlBxMnQvQm5JZXFJdTB5cnBKczBON0Z3dlN3emhiS0ZXNlQreVJBTW1nNFZEdS9mZXlTbkIwbU9TYnZ1MjVMYmd0ZmRvd2drVmZJOEd4Y3U1NStOaWtZZEtSd3BwcVBiSGFibnZaNnZqejhKZzN1NEpOZWF6aTNETzVuU3JWS3NrUkJ1cGd3aHpTTmRWOC9aSy8vSlJSay9PeEJQZmFvSHd6YnlML3I4V0FOY211ZmdjSEpwV3ZmazJHemxhcGVSWTlLVVJyUTh3VTVURmlBa0lkeTdYdkhsU0RJYndyOFFVUjExQ09BUStORkh4RFgzZDMyY0k3YndUYWN6YUhsQkJoOU5lS1FnTnoyL0pLSzFYUXU4UC9RcGlKNUJJdnZGNHQvb2NDc3premZLK29VR2EvZWwrVjd5b2FqK3pMYVVxNTNBQS84Y21mZnZNcEt6UU93d2xTdHBKclNILzJ6bk9pUFZ1TWMrK1hwTEhSRzF6eEJOUlVrempTdWtVNFlBN2hzZzgvc3JrelRXMDgvOVZ0T3BlWStNUjVpUWtUNk1yNVVyZjQwR3hwSUN5cE15UG9EVTJFcXh3bGNXMXpuSTZpWS9KZlAycVpLVHcxUXBXVFZuVEJzZ25JWEFlZ1FOa2RpS3dIVnJZQmZxeHpOZ3RxVk00L1FwdzR4VkJobmZkTXZ2MWdZMkE0dDVFNjVVZzJPVzNQWDYzdmpvZzloSGNmNGFNcGxnOTRNb1V0Uy9DcUhtcjhLVTg4U2hXYm15VDlSSDlXQ0J4d2xRSVkzbmgzWUFSVkF6Q0F3ckZoRVozMVUwZlVJN3IrK1JrY3hTdXoranFRS1BiRGhYVC85Qlc4ZGd0Nmp0RXc1REZhR1VXV3dDZG93Vktad0hxcHdMTjNVayt2R2gwY3JZeWdqZ21YNEduUlYwdmt3L1VsNm5vSjJmN3BWVSt0WVREZzFpWnU1L3RoQVhyNnNQWjNweUhtZVZ2TkhzajFBSjJuNDdnd0hZV3dxZ3dXanRSMXQ0MTNpTnlVTy9LbnprT25PdkJGTHM2QithV1pJVGpvdG1jdThNeFpwYkpDOVVDNURGbWJPWlFMMXUxM25oZDYxbmhLN3VIT2E1MnBlNUV0WlBqZ2grVTFpeEVDeml3U3JQQytrSllpeTl6ejRHbS9iaWc5RkNLMXhBbVB3TDIrUU5ZbUJyeElIUmxESUxOSHAyZmNiREFXYzArM2RzWHRtV3UveTVGMTdET3FQT3dFa284TDVkeXdtbjFuY2JJbm9Ea3E1WEpybEptSlZvSDFEWlpnalV6c1lKZjhrbDVzS094Z1hEd3dTcUtSU0tsZmNXOXM0R2tLZ3pGNm9HZE5HUnFtMkwxVEpGUWU5b2JSTnk3ZDdndlc2M2RjQjZqNjBjSDIramxqS1dDSHQram95OHE5TjlGc0FZUjdRLzFzdG93Qi9hbi9FaWlrZm9kOXd5VE1ORzRaZjJuYmtjYVhPdUVqa0NEdDFmeVg4THRQbzNiUm9YRUY4RjBvc2g3QjRibXU2Si8vdkJwdkRDOUVPQkxaeGhnOEt4aG12czY0U0xnL2F3UFh3bTcrUGtZWVJFaThoQXhsMm9xVHdVY254Y1IwVks2YitIaWdObFlYWlFPSU9MeURlNGdFdjYxTko3Q1dHY1grbkhBeWN0Yzg4alFPd0JYWk03NnNEWTg4MUl4ZTljU2FLb0Rjb1dEY1h4WHYxV3pGVGdZWnFoYmFaRHpYWlI4WnoyVTlVSzlMM1Q1bm5PamI5NllkcFpia1ZXUHZnUU9HVEZHcTl4K3Y1V1hPRVQydE1MMUpYRzJFdUJpQWxSTTBPck81MUFLSmFDL1hFZFZ4ODZTYk91RFc2TWRBQWZDYTBiUnR0RkJBNzhXWER4dElIK2NPRmVBNHhYd0Qxb0YxQTZJOXJlNE9jVWw1cnZWVkVRWGkzWDZCblBpZ0Z4SGlGV1YxUkNvckpxTDRSOXFDbEFuYUdLQjdWeS5xY1UtU01aenFsR1Z3Ykh5MGF5d0c3eDhzcXVIMUx4c0FVc0lWaDZIQlg1b3ROMGxyVmpjM0w0aTJvYjBRNjRsQ0lvMV82WUM1NXdDTDhQVlI2VWhGZw==