Apereo Central Authentication Service (CAS)

https://siop-lgg.cineca.org/staff/ 53065988-8cce-44ab-93ed-bb26982bc2dc_ZXlKaGJHY2lPaUpJVXpVeE1pSjkuUzcvZFBhQ3FuRnN4U0F1azBvSFFZc0MwVks0MGN0VjJyakNTUElOQ1hwSVJJa2tSLzhRSXRrakY4U2phN0VrMnUzUkRKd0NkSTVpanl4NGRkRk16NTJqYUpYQWtlZFdwckVWLzEvVHRKemdTK1lCenJ3ZGN4a3lHT05hQnFoWnc1VTVVbExJbmtQQWR0eEYrSEpSZmZVMVdoc0VVMVFqMGtNWjFKSG5lL2xVUFRRV1dRSHhLVlVZV3M3K0tDV3poaUlGVFUvbHpZbTNuNzFRZFg3dVk5TDNWNTM1bWFnSzlneHlxbHg2M0dPc29Ickc1SFdpbTM2eWF1YngxRFZRZ016UnBDazFOQS9JeFRZNjJIL1hSUWtOUUdvSEU3Nmc3azdXRTBpQ3ZoKzhxL2IrcXc5VlBOOXVRanBDOEtqWlQ4M3UvaiswT0dwbFBqRDFzM3ZQb1pHQWVYdFFWQkxvTVp0Z2RYdlhoeXAwSTdIb21xaHduR2czbWdOU2RVb3NOOG5xRU41Nll0VlRrMmlJK01ZT2xOOTJNYktGcDliUkdTOU9KQ0hmeXlBLzQ0M082aTRCcGYrejdTRXREakhpU3lHMmxuamdRNGpSSm1VTy9rTUtVeksra1N0RjJhY0pQeUhuTjZMNG5RKzNONDVzdjhOQXAvUklVSXEweHlkR2xETmQvWXlNdXNaNlJVNitMSTJOZTJmMjhSajNQdTJlR3FqOTVVOWs2Z3VJc0g2eTlMS2Y3azB4bENLWGJtU2R0V0hUOG5aQmIvWTdaRncyaVhwTkpUQ29qMXJjRTBhY2VqR1AzUXN1b3dUK0JaZjhRYkFVLzlYa0xWMitLblVZd0Y3RklOR0NyeU93akxzYnhYSHplUTE2anhGdjIvK1d0Z0ZxMWMvWmJFU1FyUXlXQUFJaTFpbnF2VzNyU2pWL1A2TzZuUzB0YjNlZ1BNQ3BMNWhRTm5LU3JMSnJmMFBrczI0Qi8zMzNIbkM1cytkeXBuTHpWb2hPaUUyUFFlb29mdlplWEZaOWwvdXpOOGxTeS96KzFJRk50TENpa2tKRjQ5Y2RqbEg0ZHlwSnQ5YzNyRDgvY1lQcEs1TUtnenpHTmR4QXBWZVhOTGU5cVNaVWdCdDd3QU5URVpQSTBKUGVSSkhTSlZ5eG9ISGtmd052T3psOTlsUXZ1eTl0dm1jZ1BsV293WFh5VitDUG1WTDl4SXd1MFI4blZiaUlLVWlxRUk1RGZVdGczTXUrZkc5Nzh6M1QyaEJwUDJTRXNlSDVaaXh3Zmx6Vmk4V1JBTmZueE1nR2ZveGdqZkVzMi9MbkxDMlJwRW5mZ3B4RC9nQjBGOHV2ZUdaQTJkd2tKVFJ6eGR3RjRZKzlWTkJxT3ZmdGdwRUF3SEIrejcwc0ljMXJxTnVrTG9sN2EzVGtNRkhaUk5Vc0hnOWF1eWl2bGFqcGx0NmxoOHpUaVdQUi9XcjdTZ0ZabGxKU3hYU1JpQkZiZUFMSmFCZE5MUkREelJ3aXpxR01OYmUxSDRyNG1hOStvQko4N3JkUHdwc3d3eUtZT2FCTllDaWNubzhobUhEc09jNXRhTm5hY2JhVFBGVFBudTAwbVk5VEtQc0dUTDk1RDFFNGF4dEdvelhlZHlNb1hBMFJvS2NsenpJOXpVV1YzTDVQNFdJS20ySkJ3SXkyNTFnVFllall5YldNWHc5NXYzVlNrSkgrTkxQbm9wWHdSZzJIakxhdlRtQW5pK2RMQlJVbVR0ckFUeW5OVDRyeUVyQ0N4Zy8yZ0hBMGFjMDJ4ZTZOVVh0dXJjV2cxWS81QWNpMTBSc2NtNHFzc1BNMXRBUlJVTzAzRGZ3WDFFVjEyWFJEdVREcVpnMXIrWE9IckZkb1M2QVFCTTQ3UzZNY1N3YmVFK2FXVVl6ZkRXTThLLzY2MXFhV2RCQk1qZnJMTmZyOFhqbER6MStpbllXV0RudmY3WUVXWUl5TzlrMGhPNG9lM3BYcHNYdVREbDRWaXJvbzJhV1B6UmRiZVdVd05jamFRNTVOTmZ4MWpzRlI5MFAySFUzSjRYdVhQdTBBakNiRkd5U1FjRXhNQThqKzRLbEFqaVN0UktLWW1OcVR0SDNDTWJnbTRkUlV4Yi9kUHZBT1ZXUGZKbTJqcGswQ09yZnEyMjNOT3NuVkhKL3VObE5zN0o2NHZibE9wQk5Gb0xPNUhqMU1XZURmUVdrbFVKMitleUVvNVBLQitHSDVna2I0RGE2eVpwdDhEQmxwNmk2MVF6QTZOZ1RwWW5reGFFLy9Wdkg1RXVudDBUMUcxcFFVZDYvaC9vbkptdFFmTEhESUZablJjMlNMazV2bTlveVYySitPTjU4SXBOM08yRjVtV1pDNmZpRHB1L2NNNnA3S3FRYjVtR1hYU1pNOUZCVC9scncrNnRWK1pVaEtLaVFnRUFZVkJ2RFcvdjZwZVFDalJ1UnJSOHB2bUZ5VEJ0WndSYjgvNUhHWkhYeTF2VzhQeGs3NHc0eHBiQ3dndk4xdXlZZldCSEhSdS9NSlBsTHJUVmk1WjVnOVIvRkVtQkVxS2M3cXJ6b2dvY1J2QVlINVdZNXdHQWtvTlplQXZMLzdJZHM3RmZOS09XYUlSa1FRb1hUSmdLKzlIVFd2VGxzOFYxZ3RsZCtvV0R1SlFGRFovbzY3cGo5cW8wV1ZVKzR3WkJZeWRJRjVYOUdncTRzaWdJd3NFbzVVWTJBbVZIdW8yd0JiQkxwSkFyb2RPMFNyVnB5WG9RWUJ1emJjVnFadzRub2h1QmZLbkJoZzBJMlJFeUpEZFRpVXM3WURSMzhiQ0toYVFRbXY1WWZVKzBsMGRPSVhZN2ppOS9zL3JWdktkaC92dXBNQnhXcTRYVGk1cC9WakJuaE9PYS9RZHlzczBua0JxMFdjY1k4VVdOQmE4UTdrRnJIS0hpU01VRmYzR01tNUZkaENZUlNpUWc0UTR0Q1Z3QytISEZ2VzIvbnR0c1lKZk4wWm9SM3o5dHFseGtRRzFuRGZINFpISWpIdWI0emE2REtTcG9NcDlxUVZBdHQxemtVQU9QL0FQM3EzN0N1VnNtRDc1d3ErZFhpcHV0R0FWbklTVHlTR3pVVTlONVNGZTVEcmZEbE0rWVRhRk0yaHdxZW40RWF2ZzRmV3VOckZFWUgrOFQ4UFJ3NUoyVFlOMS9udXpYWEJGT01DbGl4RWpPK3RmS2VrTE1aNGtuZWNtRmZVNW9ka0VjRkFodktPSFNXcHlLaThyRXBZRmlDVk9lOUMvaGhqMjRuUVNHZ0QzWVRqL1htcTNya05xTG13VmNNeFNqdVpwY0hrMUNMMkFqcUM0bkcrOEtTY1RLMS81YmN4NklwOTZBM3RMeXhNV3FvK2ViSm83ZUxpUS9Tc25CMVlxd0hTM2RjMEVwVUtnSS94WFVDZEhmWmRxNnVwcFZqU1JINnA0c2YxL0trNEJLM3JWNVZaVXBIMHJ3dVhkc1NJUDMvdHdWdW03amJJZnlVRHM2N0szaW42eXlhRUQ4dGtCWExtRjM4UEhsNktMNDNBVDhlaTBiOU5xNkkwdFFJenE4elk1S3hYbG9YV1dSbVlzMVlyUVZkNGlRM1RkV2ZYdTdOeC9pa0w4OGFxWmhRT3pnMmlncFdIeVh1dlRHenVOWlV4a3ZRK0krUE5ENExCek5iejAwc25sczlOUVExcVJQaS9HL2lQSmRNV0lCRE4yNTNtUFZiYmljRGpUckE3UlllVkQ3WGpJTnQvZTdUUllyL2JBZWtzcHdZZ296cmNqMmhSZjNRdDN6Q1puMWpxVFR0YzkwenQ5Tks4djJCYzRNRGpPdUVxNHcyaTJNWGN2Z3F1RVJoWGtJUTVnZnJpbVJ1ZE9Bc1BQeGljRHhnaz0uWlJzTXVOVFJyVnJXU2lHVmhLMmJEX0xtUjh4aXZUZWcwSVpkMlBCV3QxRC1kcWE1S0ZNbmtNcE02dUFtZmNRYTlvbFZwSm5hcUFDVU1BVG5qTXZnX0E=